Paul Bakkum coaching & hypnotherapie

Coaching en trainingen met HypnosePrivacyverklaring

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.


Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens. Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.


Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en mij
• Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
• Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.


Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: info@paulbakkum.nl. De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.


PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken: Telefoonnummer : 06- 24699827, e-mailadres : info@paulbakkum.nl . In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie. Wees je er dus van bewust dat Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie.


PERSOONSGEGEVENS DIE PAUL BAKKUM COACHING & HYPNOTHERAPIE VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie verwerkt
• Jouw voor- en achternaam
• Jouw e-mailadres
• Jouw telefoonnummer
• Jouw adresgegevens


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE PAUL BAKKUM COACHING & HYPNOTHERAPIE VERWERKT

Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik wel: Ik heb een dossier met een verslaglegging van onze coaching/hypnose sessies met daarin al de bovenstaand beschreven gegevens. Deze zijn alleen (!) voor mij en de betreffende cliënt ter inzage. Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@paulbakkum.nl , dan verwijder ik deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG PAUL BAKKUM COACHING & HYPNOTHERAPIE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het intakeformulier) aan Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie verstrekt. De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

• Voor het afhandelen van jouw betaling – Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
• Voor het verzenden van een nieuwsbrief – Omdat jij in beginsel hier toestemming voor hebt gegeven
• Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is  – Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
• Om je te informeren over nieuwe diensten of eventuele wijzigingen van diensten - Gerechtvaardigd belang
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
• Om goederen en diensten bij je af te leveren – Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
• Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor het naleven van een wettelijke verplichting
• Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie verwerkt ook persoonsgegevens in verband met de dossier opbouw van onze sessies – Op basis van een therapeutische voortgang.
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie bewaart jouw persoonsgegevens,  in een dossier met de verslaglegging van onze sessies en overige persoonlijke gegevens – wettelijk verplicht 15 jaar, in een beveiligd klanteninformatiesysteem (nl. kwaliteitspraktijk.nl) Zodat we samen kunnen kijken waar we gebleven zijn en wat er gedaan is als je weer therapeutische sessies boeken.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de volgende derden deelt Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie gegevens:

• Kwaliteitspraktijk.nl - naslagwerk nodig voor monitoren voortgang therapie. -  NAW gegevens en verslaglegging sessies

• E-boekhouden.nl - Om facturen en offertes te kunnen opmaken –  NAW gegevens benodigd voor het opmaken van facturen

• E-mail- en website provider Strato – Voor de website en e-mails - Naam en e-mailadres
• Knab Bank – Om betalingen voor mij te genereren – Bankrekeningnummer, naam.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Paul Bakkum, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
• Als uw behandelende therapeut heb ik, Paul Bakkum , als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
• Ik, Paul Bakkum , heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
• De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, Paul Bakkum , een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik, Paul Bakkum, u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@paulbakkum.nl. Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. De cookies die Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.


FUNCTIONELE EN ANALYTISCHE COOKIES
Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.


FACEBOOK
Ik maak gebruik van Facebook Ads en Facebook pixel en andersoortige marketingactiviteiten. Ik lever hier géén informatie aan over klanten. Deze zijn enkel en alleen om mijn producten te promoten en om op maat gemaakte advertenties te laten zien. En om de juiste doelgroepen te maken op Facebook op basis van e-mailadressen die door mij worden ge-upload.

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is vergrendeld met een pincode.


Ik werk mijn plug ins en thema van mijn website regelmatig bij. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@paulbakkum.nl. 


Deze privacy- en cookie verklaring is ondertekent door: Paul Bakkum, eigenaar van Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie, Geplaatst en geüpdatet op 22-08-2023 te Alkmaar.