Paul Bakkum coaching & hypnotherapie

Coaching en trainingen met HypnoseAlgemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definitie
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76831132), verder aangeduid als “Paul Bakkum”. Paul Bakkum behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen. 

Artikel 2 Vertrouwelijkheid
2.1. Alles wat in het contact tussen Paul Bakkum en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.
2.2. De sessies en trainingen (kunnen) worden opgenomen door Paul Bakkum en blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden. Tenzij juridisch noodzakelijk of met instemming van de client(en).

Artikel 3 Annulering en afmeldingen
3.1. Het afmelden van een sessie of deelname aan een training dient door de cliënt, uiterlijk 24 uur van tevoren, schriftelijk per e-mail of WhatsApp, te geschieden. 
3.2  Na de 14 dagen bedenktijd periode zal restitutie van het geldbedrag voor de reeds geboekte sessies of training niet meer mogelijk zijn. Wel zal er, indien tijdig geannuleerd, een alternatieve datum worden voorgesteld om de gemiste sessie of training in te kunnen halen.
3.3. Paul Bakkum behoudt zich het recht voor, afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 4 Betaling en vervaldatum
4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals aangegeven op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de cliënt niet van de aangegane verplichtingen.
4.2. De betaling geboekte sessies of een te volgen training, dient standaard binnen 14 dagen nadat de factuur is verzonden via overschrijving op bankrekening van Paul Bakkum, plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. Vooraf zal duidelijk gecommuniceerd worden wanneer de factuur per e-mail verstuurd zal worden. 
4.3 De wens voor betaling in termijnen dient vooraf met Paul Bakkum besproken te worden.

Artikel 5 Locatie 
5.1. Sessies vinden doorgaans plaats in de praktijkruimte van Paul Bakkum aan de Edisonweg 10 te Alkmaar, of online via beeldbellen. Training vinden meestal plaats aan hetzelfde adres, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim
6.1 Mocht de factuur niet voldaan zijn binnen de gestelde betalingstermijn, dan behoud Paul Bakkum het recht om deelname aan een sessie of training te verplaatsen naar een later tijdstip.
6.2. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.
6.3. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 50,00 administratiekosten en eventuele annuleringskosten.
6.4. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt, deelnemer, opdrachtgever in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijken. Daarnaast is de cliënt, deelnemer, opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt, deelnemer, opdrachtgever  in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
6.5. Paul Bakkum is gerechtigd om de cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Paul Bakkum zal de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
7.2. Paul Bakkum is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt, welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de sessie/training bij de cliënt aanwezige psychische en/of aanwezige fysieke aandoening(en), dan wel problemen in en om zakelijke dan wel privésfeer/relatie(s).
7.3. Paul Bakkum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die een cliënt, neemt tijdens of na een sessie of tijdens een training.
7.4. Paul Bakkum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade op welk vlak dan ook.

7.5  Al het uitgegeven materiaal door Paul Bakkum is het intellectual property van Paul Bakkum. Deze kennis, informatie mag niet worden gedeeld met anderen. Het copyright van het studiemateriaal berust in handen van Paul Bakkum. 
De student van de opleiding is de eigenaar van de uitgedeelde studiewijzer die bij aanvang van de training zal worden uitgereikt.


Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
8.2. Een klacht dient altijd schriftelijk naar: Paul Bakkum coaching & hypnotherapie, Edisonweg 10, 1821 BN te Alkmaar of per e-mail naar info@paulbakkum.nl verstuurd te worden. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld door Paul Bakkum. Zodra uw klacht ontvangen is, krijgt u altijd binnen een week schriftelijk of per e-mail reactie van uw ontvangst van de klacht. Op de klacht word daarna uiterlijk binnen 4 weken inhoudelijk gereageerd. Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer er verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en de wijze van afhandeling worden door Paul Bakkum geregistreerd en voor de duur van één jaar bewaard.

8.3. Wanneer Paul Bakkum en cliënt niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) - meer info op:  https://www.gatgeschillen.nl . Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor het Paul Bakkum bindend; eventuele consequenties worden door Paul Bakkum snel afgehandeld.