ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Paul Bakkum Coaching & Hypnotherapie (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76831132), verder aangeduid als “Paul Bakkum”. Paul Bakkum behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen. Ik ben BTW vrijgesteld, u betaald dus geen BTW.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid

2.1. Alles wat in het contact tussen Paul Bakkum en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

2.2. De sessies (kunnen) worden opgenomen door Paul Bakkum en blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden. Tenzij juridisch noodzakelijk.

Artikel 3 Annulering en afmeldingen

3.1. Het afmelden van een sessie dient, door de cliënt, uiterlijk 24 uur van tevoren, schriftelijk per e-mail, te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal het volledige sessiebedrag worden doorberekend.

3.2. Wanneer de cliënt, bij aanmelding van het volgen van een traject, minder dan één week voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk, mondeling of digitaal terugtrekt, dan zal de cliënt, aan Paul Bakkum een bedrag van € 50,00 wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

3.3. Paul Bakkum behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 4 Betaling en vervaldatum

4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals aangegeven op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de cliënt niet van de aangegane verplichtingen.

4.2. De betaling van een enkele sessie of een heel traject dient, vóór het begin van de betreffende sessie(s), via overschrijving op bankrekening van Paul Bakkum, plaats te vinden. Een factuur zal, voor aanvang van de eerste sessie, via mail worden verstuurd.

Artikel 5 Locatie en reiskosten

5.1. Sessies vinden doorgaans plaats in de praktijkruimte van Paul Bakkum, of online via beeldbellen, of op speciaal verzoek bij de cliënt thuis.

5.2.Voor sessies op locatie dient u een extra reiskostenvergoeding te betalen. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.80 per kilometer in rekening gebracht. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever. De benodigde reistijd zit in het tarief verrekend.

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

6.1 Mocht de factuur niet voldaan zijn vóór aanvang van de eerste sessie, het traject, behoud Paul Bakkum het recht om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip.

6.2. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.3. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 50,00 administratiekosten en eventuele annuleringskosten.

6.4. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt, deelnemer, opdrachtgever in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijken. Daarnaast is de cliënt, deelnemer, opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt, deelnemer, opdrachtgever  in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.5. Paul Bakkum is gerechtigd om de cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Paul Bakkum zal de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

7.2. Paul Bakkum is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt, welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de sessie bij de cliënt aanwezige psychische en/of aanwezige fysieke aandoening(en), dan wel problemen in en om zakelijke dan wel privésfeer/relatie(s).

7.3. Paul Bakkum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die een cliënt, neemt tijdens of na een sessie of het traject.

7.4. Paul Bakkum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade op welk vlak dan ook.

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

8.2. Wanneer Paul Bakkum en cliënt niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de  GAT geschillencommissie. Mocht dit niet toereikend zijn dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.